Ekspertyzy geotechniczne i techniczne podłoża oraz istniejących konstrukcji

Dokumenty w dłoniachWykonujemy ekspertyzy geotechniczne i techniczne podłoża oraz istniejących konstrukcji (badania warunków gruntowo-wodnych i stanu istniejących konstrukcji drogowych). Żaden projekt techniczny drogi czy ulicy nie może powstać bez rozpoznania stanu faktycznego. Przyjęcie prawidłowych założeń dotyczących nowej nawierzchni lub wzmocnienia istniejącej konstrukcji jest możliwe jedynie przy współpracy projektanta z geotechnikiem i technologiem.

Odwierty w konstrukcji nawierzchni i badania geotechniczne istniejącego podłoża gruntowego wykonujemy zgodnie z Instrukcją Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych GDDKiA oraz Katalogiem Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KRRNPP-2013) GDDKiA.

Mamy możliwość wykonywania pomiarów czaszy ugięć sprężystych nawierzchni drogowych ugięciomierzem dynamicznym  typu FWD zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku D 4 KPRNPP-2013 wraz z obliczeniem modułów sprężystości poszczególnych pakietów warstw nawierzchni i istniejącego podłoża gruntowego.