Badania mieszanek bitumicznych

Mężczyzna z łopatąWykonujemy badania mieszanek bitumicznych, ponadto przeprowadzamy kontrolę bitumicznych robót drogowych dla wykonawców i inwestorów. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego (zgodnie z obowiązującymi prawem budowlanym) należy przedstawić inwestorowi lub nadzorowi dokumentację kontroli robót prowadzonej w sposób ciągły oraz wyniki pomiarów stanu istniejącego. Badania i pomiary takie możemy wykonywać zarówno na potrzeby wykonawcy robót lub jako kontrola ze strony inwestora (lecz nie na tej samej budowie). Opinia laboratoryjna wraz z przedstawionymi wynikami badań kontrolnych stanowi dokumentację powykonawczą dla wykonawcy robót lub inwestora. Często wskutek interwencji laboratorium technologicznego inwestor uzyskuje znacznie lepszy efekt końcowy przy tych samych lub mniejszych niż zakładano w kosztorysie nakładach finansowych.

W zakresie mieszanek mineralno-asfaltowych wykonujemy badania i pomiary określone w normach.

PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco.

Zgodnie z w/w normą wykonujemy:

 • badania zawartości lepiszcza asfaltowego w mieszance mineralno-asfaltowej,
 • badanie uziarnienia mieszanki mineralnej w MMA,
 • badanie gęstości MMA,
 • badanie gęstości objętościowej MMA metodą hydrostatyczną,
 • badanie zawartości wolnych przestrzeni w MMA,
 • badanie wrażliwości na działanie wody,
 • spływność lepiszcza,
 • penetracja próbek sześciennych dla asfaltu lanego,
 • badanie koleinowania,
 • wykonanie odwiertów rdzeniowych w nawierzchniach,
 • pomiar grubości warstw, badanie zagęszczenia i zawartości wolnych przestrzeni w warstwie,
 • badanie sczepności międzywarstwowej.